Page 10 - arabic calendar 2020
P. 10

البديل العربي المق َترح
نَجيل
نجيل صناعي ُقْرصانحاسوب/ُمخِترق
أمر)َم ِصرفيّ(دائم َم ّشاية تَخفيض نَْقل ُرّكاب تَحويل ُمفاجأة
المصطلح بالعبرية/ الإنجليزية
25 ֶ ּד ֶ ׁש א ֶּדֶשא ִסיְנֵתִטי
26 האקר)Hacker( 27 הוָֹרַאתֶקַבע 28 הליכון 29 ֲה ָנ ָח ה 30 ַה ָסּ ָעה 31 הפניה 32 הפתעה
مشـروع
مئة كلمة


   8   9   10   11   12