Page 8 - arabic calendar 2020
P. 8

البديل العربي المق َترح
تَ ْجسير/ َوساطة
حاِكيَة تَقرير/ َك ْشف بالذات اكتئاب َمكتَب )استقبال( نَبْض على فكرة
المصطلح بالعبرية/ الإنجليزية
17 ִגּשּׁוּר 18 ִדּבּוִּרית 19 דוַּח 20 ַ ּד ְ ו ָ ק א 21 ִ ּד ָכּאוֹן 22 ֶ ּד ְל ֵפּק 23 ד ֹ ֶפ ק 24 ֶדֶּר ַאַגּב
مشـروع
مئة كلمة
   6   7   8   9   10